Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

–  τον έλεγχο τίτλων σε ακίνητα εντός και εκτός Αττικής καθώς και την παράσταση σε συμβόλαια μεταβίβασης από πώληση ή χαριστική αιτία (γονική παροχή, δωρεά ).

– την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων / αγωγής  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου σε περίπτωση προσβολής του ιδιοκτησιακού δικαιώματος από κάθε τρίτο (φυσικό πρόσωπο ή Δημόσιο)

– την διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών είτε με την κατάθεση αιτήσεως πρόδηλου σφάλματος είτε με την κατάθεση της σχετικής αγωγής όταν αυτό απαιτείται.

– Την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών σε θέματα οροφοκτησίας

– Την είσπραξη οφειλομένων κοινοχρήστων.

– Την διευθέτηση κάθε μισθωτικής διαφοράς , (είσπραξη οφειλομένων ενοικίων , καταγγελία μίσθωσης , απόδοση μισθίου, συμφωνητικά μίσθωσης , τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης κ.λπ.)

Το γραφείο μας διαθέτει οργανωμένο επιτελείο αποτελούμενο από εξειδικευμένων δικηγόρων, συμβολαιογράφου, φοροτεχνικού, πολιτικού μηχανικού, τοπογράφου, εκτιμητών ακινήτων και κτηματομεσίτη και προσφέρουμε πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμφωνητικών, είσπραξη μισθωμάτων, τακτοποιούμε τις φορολογικές υποχρεώσεις των ακινήτων ως και κάθε νομική ενέργεια προς τη δικαστική επιδίωξη καταβολής μισθωμάτων και την εν γένει εκπροσώπηση των ιδιοκτητών. Παράλληλα, προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση ακινήτων, αποβολή τρίτων από τη νομή, αντιμετώπιση πολεοδομικών παραβάσεων, αυθαίρετων κατασκευών, κοινωνίας δικαιωμάτων κλπ.