Το εταιρικό δίκαιο αφορά όλα τα νομικά ζητήματα γύρω από τη σύσταση, λειτουργία, λύση, αναδιάρθρωση, εξαγορά και συγχώνευση εταιρειών, την πτώχευση και εξυγίανση, την εκκαθάριση εταιρειών, τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, τις εμπορικές συμβάσεις, την εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προστασία τρίτων συναλλασσομένων, τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό, καθώς και την επιχειρηματική χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.
ΣΥΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

  1. Κατά το στάδιο της ίδρυσης της εταιρείας, να σας συμβουλεύσουμε ώστε να επιλεγεί η σωστή εταιρική μορφή [ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία], και όταν επιλέξουμε από κοινού τον κατάλληλο εταιρικό τύπο, αναλαμβάνουμε άμεσα όλες τις ενέργειες για την ίδρυση της εταιρίας, δηλαδή:
  • να συνταχθεί το καταστατικό
  • να κατοχυρωθεί το εμπορικό σήμα, το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας
  • να κατατεθεί αίτηση για να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή να κατοχυρωθεί βιομηχανικό σχέδιο
  1. Στη συνέχεια και καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι τη λύση αυτής, είμαστε δίπλα σας παρέχοντας
    συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και της Διοικησης (έλεγχος συμβάσεων, είσπραξη απαιτήσεων κλπ),
  2. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην ίδρυση και οργάνωση του εμπορικού δικτύου και στην ανάπτυξη δικτύου franchising, στην κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων, στη σύσταση ομολογιακών δανείων,
  3. Άλλα θέματα στα οποία μπορούμε να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες, είναι στη ρύθμιση των σχέσεων των μετόχων ή εταίρων και σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, ο ορισμός και η αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., οι ευθύνες των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων ή εταίρων, ο αποκλεισμός εταίρου, η προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας και η δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και κώδικα δεοντολογίας.
  4. Σε περίπτωση που η επιχείρησή σου, ατομική, ΙΚΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, περνάει οικονομική κρίση μπορούμε να αναλάβουμε όλα τα νομικά ζητήματα γύρω από την αναδιοργάνωση της εταιρείας, τη διαδικασία εξυγίανσής της, την εξαγορά, συγχώνευση ή διάσπαση της εταιρείας, την αναδιάρθρωση του κεφαλαίου, την αύξηση κεφαλαίου, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, αλλά και τη διαδικασία πτώχευσης και χρεοκοπίας, καθώς και την ένταξη της εταιρείας στον ν. 4469/17 για τον εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα στον επιχειρηματία από την έναρξη της επιχείρησης του και σε κάθε βήμα του, βοηθώντας στη λήψη σωστών αποφάσεων, που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και κερδοφόρο πορεία της, ενώ είμαστε εξειδικευμένοι σε ζητήματα αναδιάρθρωσης οφειλών επιχειρήσεων. Σε όλα τα παραπάνω έχουμε την υποστήριξη συνεργατών μας Οικονομολόγου – Λογιστή Α΄ Τάξης και σύμβουλου επιχειρήσεων, εξειδικευμένου σε θέματα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.