Από το 2000 μέχρι σήμερα, το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες στην Αττική (Αθήνα, Πειραιά, Σαλαμίνα) αλλά και στην επαρχία (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα κ.α.) μέσω των συνεργατών μας. Με αναπτυγμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την ελληνική επικράτεια παρέχεται νομική κάλυψη σε πανελλαδικό επίπεδο.
Προτεραιότητα μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η επιτυχής διεκπεραίωση της κάθε υπόθεσης με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Ήδη το γραφείο μας από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, που αφορούν την ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων φυσικών προσώπων:

α) είτε εξωδικαστικά (δηλαδή ρύθμιση της οφειλής με την τράπεζα)

β) είτε δικαστικά (δηλαδή κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και υποστήριξη τους στο ακροατήριο).

Θεωρούμε ότι η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από το πρώτο ραντεβού η υπόθεση σας αναλύεται διεξοδικά από δικηγόρο και πεπειραμένο οικονομικό σύμβουλο και αμέσως προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή: απόπειρα εύρεσης συμβιβαστικής λύσης με την τράπεζα,  που να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τα συμφέροντα σας.

Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό συντάσσουμε και καταθέτουμε την σχετική αίτηση στο αρμόδιο ειρηνοδικείο. Άμεσα αιτούμαστε την λήψη ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να κατοχυρωθεί η περιουσία σας και κυρίως η πρώτη κατοικία. Καθόλη την παραπάνω διαδικασία αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπροσώπηση σας απέναντι στις Τράπεζες και στις καθημερινές οχλήσεις τους (τηλέφωνα, επιστολές, εξώδικα κλπ). Κλείστε σήμερα συνάντηση με δικηγόρο προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διατάξεις του νόμου.
Είναι γεγονός ότι τελευταία έχουν εμφανιστεί πολλά γραφεία που δεν είναι δικηγορικά και παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με τον Νόμο, ο οποίος όμως προβλέπει την προσφυγή του οφειλέτη σε δικαστήριο, όπου η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι απαραίτητη.
Το Δικηγορικό γραφείο «Χαράλαμπος Δήμου & Συνεργάτες», πριν την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 (Αύγουστος 2010), εξειδικεύεται στο πτωχευτικό δίκαιο υπερχρεωμένων εμπόρων και επιχειρήσεων, έχοντας χειριστεί με επιτυχία παρόμοιες υποθέσεις, υπαγωγής εμπόρων και εμπορικών εταιρειών σε διαδικασία εξυγίανσης του άρ. 99 Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011.
Εκτός από υποθέσεις του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση σας σε ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως συναινετικά διαζύγια, αγωγές αποζημίωσης, συμβόλαια, κληρονομικές υποθέσεις, συνταξιοδοτικές, φορολογικές υποθέσεις κλπ. Το γραφείο και οι δικηγόροι συνεργάτες του εξειδικεύονται και έχουν καθημερινή δικαστηριακή τριβή σε όλα τα αντικείμενα δικαίου.

Το γραφείο έχει ως κύριο αντικείμενο την διεκπεραίωση διαφορών από τροχαία ατυχήματα, έχοντας πλούσια εμπειρία σε σοβαρά τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα ημεδαπούς και αλλοδαπούς καθώς και σε σοβαρούς τραυματισμούς οι οποίοι επιφέρουν μόνιμη ή ολική αναπηρία.
Επίσης το γραφείο μας συνεργάζεται με ψυχολόγο ο οποίος παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στον πληγέντα από τροχαίο ατύχημα, με σκοπό την αντιμετώπιση του μετατραυματικού στρες που δημιουργείται στον πάσχοντα μετά από την τραυματική εμπειρία ενός τροχαίου ατυχήματος.

Το γραφείο μας στηρίζει το θεσμό της διαμεσολάβησης , ο οποίος έχει ψηφιστεί με το Νόμο 3898/12.12.2010. Ειδικότερα μετά από την ειδική διαπίστευση που έλαβε η Δικηγόρος Χρυσούλα Πρατικάκη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του Διαμεσολαβητή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών και διεξάγεται με τη συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας.

H διαμεσολάβηση είναι μια καθαρά εθελοντική διαδικασία, τα μέρη προσέρχονται με τη θέλησή τους και μπορούν να αποχωρήσουν σε κάθε στάδιο αυτής. Ουσιαστικά η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος πρέπει να είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος.

Η διαμεσολάβηση συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό διαμεσολάβησης, στο οποίο περιλαμβάνεται το αποτέλεσμα της επιτυχούς συμφωνίας ή της αποτυχίας της διαδικασίας, την αιτία της διαφοράς καθώς και τα στοιχεία που εκ του νόμου αποτελούν ελάχιστο περιεχόμενο αυτού .

Το πρακτικό της διαμεσολάβησης, που περιέχει τη συμφωνία των μερών, δύναται, κατόπιν αιτήματος ενός τουλάχιστον των μερών, να κατατεθεί στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας διεξαγωγής της διαμεσολάβησης κι εφόσον υπάρχει αξίωση που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο (αρθ. 904 παρ. 2 περ. γ ΚΠολΔ). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση εκτέλεση χωρίς την εμπλοκή σε άλλες διαδικαστικές διαδικασίες.

Το γραφείο μας ασχολείται με πλειάδα υποθέσεων του εμπορικού δικαίου προσφέροντας τη νομική υποστήριξη νομικών και φυσικών προσώπων για θέματα που ανακύπτουν σε καθημερινό επίπεδο απαντώντας διεξοδικά , στα ερωτήματά τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αναλαμβάνουμε υποθέσεις ανεξόφλητων χρηματικών  απαιτήσεων  από  επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές και τιμολόγια αξιώνοντας την είσπραξη αυτών με την έκδοση διαταγής πληρωμής ή καταθέσεως αγωγής. Μετά την έκδοση αποφάσεως επιδιώκεται η είσπραξη της οφειλής σε συνεργασία με δικαστικό επιμελητή ο οποίος ενεργεί πράξεις εκτέλεσης των αποφάσεων όταν χρειαστεί.
Επίσης το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ανακοπών κατά των διαταγών πληρωμής σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (Πρωτοδικείο-Εφετείο) καθώς και στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή των πράξεων εκτελέσεως των αποφάσεων αυτών, όπου αυτό είναι απαραίτητο και κρίνεται αναγκαίο.
Αναλαμβάνουμε επίσης την Σύσταση ή Λύση εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) συντάσσοντας συστατικές πράξεις, Τροποποιήσεις και Λύσεις Εταιρειών. Συνεργαζόμαστε επίσης με συμβολαιογράφο ο οποίος αναλαμβάνει σε συνεργασία με το γραφείο μας να συντάξει πράξη σύστασης ΕΠΕ. και Α.Ε., ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνουμε να μεταβούμε για λογαριασμό του εντολέα μας στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες  προκειμένου να αποκτηθεί η νομική προσωπικότητα.
Τέλος αναλαμβάνουμε την  κατοχύρωση εμπορικού σήματος και εν γένει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

–  τον έλεγχο τίτλων σε ακίνητα εντός και εκτός Αττικής καθώς και την παράσταση σε συμβόλαια μεταβίβασης από πώληση ή χαριστική αιτία (γονική παροχή, δωρεά ).

– την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων / αγωγής  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου σε περίπτωση προσβολής του ιδιοκτησιακού δικαιώματος από κάθε τρίτο (φυσικό πρόσωπο ή Δημόσιο)

– την διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών είτε με την κατάθεση αιτήσεως πρόδηλου σφάλματος είτε με την κατάθεση της σχετικής αγωγής όταν αυτό απαιτείται.

– Την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών σε θέματα οροφοκτησίας

– Την είσπραξη οφειλομένων κοινοχρήστων.

– Την διευθέτηση κάθε μισθωτικής διαφοράς , (είσπραξη οφειλομένων ενοικίων , καταγγελία μίσθωσης , απόδοση μισθίου, συμφωνητικά μίσθωσης , τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης κ.λπ.)

Το γραφείο μας, έχει εξειδίκευση στις εργατικές διαφορές, δηλαδή αξιώσεις από αποζημίωση απόλυσης, μισθών υπερημερίας, υπερωρίες κ.λπ. προβαίνοντας σε εξωδικαστικές πράξεις ή  εκπροσωπώντας ενώπιον των Δικαστηρίων τους εντολείς του (εργαζόμενο- εργοδότη) προσφέροντας της υπηρεσίες του προς εξασφάλιση των συμφερόντων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία δηλώσεων και αποδοχής κληρονομιών, την σύνταξη διαθηκών, την έκδοση κληρονομητηρίου, την δημοσίευση διαθηκών  καθώς και την άσκηση αγωγών  περί κλήρου, ακύρωση διαθήκης, προσβολή νομίμου μοίρας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση αποφάσεων διαζυγίων (συναινετικών ή κατ’ αντιδικία), διατροφών και επικοινωνίας συνεργαζόμενο με έμπειρο ψυχολόγο ο οποίος αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γονείς που προχωρούν στην διαδικασία διαζυγίου όσον αφορά την ορθή διαχείριση των σχέσεων τους με τα τέκνα τους, εστιάζοντας στην προσαρμογή αυτών στα νέα δεδομένα ζωής της οικογένειας.
Το γραφείο μας επίσης αναλαμβάνει την επίλυση περιουσιακών διαφορών (αποκτήματα) μεταξύ των συζύγων εξωδικαστικά ή δικαστικώς με την άσκηση της σχετικής αγωγής περί αποκτημάτων.
Πέρα των ανωτέρω αναλαμβάνει την εκούσια ή δικαστική αναγνώριση τέκνου, την αποκήρυξη αυτού καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη από ψυχολόγο, εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να προστατευτεί η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού στις περιπτώσεις που τα δεδομένα που προκύπτουν διαταράσσουν τον πρότερο οικογενειακό βίο και οδηγούν σε ανακατατάξεις των σχέσεων των μελών της προϋπάρχουσας οικογένειας.

Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με ποινικές υποθέσεις, υπερασπιζόμενο πελάτες για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Παρέχει πληροφορίες φακέλων για την ποινική κατάσταση του  ενδιαφερομένου για να διαπιστωθεί ένα διώκεται ή όχι με στερητικές της ελευθερίας ποινές ένεκα αξιοποίνων πράξεων.

Επίσης προβαίνει σε αιτήσεις ακυρώσεων αποφάσεων ή διαδικασίας, άσκηση εφέσεων- αναιρέσεων και συγχωνεύσεων ποινών.

Το γραφείο μας ασχολείται με την επίλυση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) και γενικά με την παροχή συμβουλών ώστε οι  πελάτες του να τύχουν εφαρμογής των ευνοϊκών διατάξεων του Νόμου 3869/2010.

Ο Δικηγόρος

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Συχνές Ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για κάποια από τα πιο βασικά ερωτήματα που έχουν οι πελάτες μας!

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 -18:00