ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4728/2020 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

Νόμος του Κράτους είναι ο νέος πτωχευτικός νόμος 4738/2020, ονομάζεται και δεύτερη ευκαιρία! Αφορά μερίδα οφειλετών, ιδίως όσων έχουν εξαιρετικά υψηλές οφειλές ή όσους δεν έχουν ακίνητη περιουσία. Πιο συγκεκριμένα ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους. Το μεγάλο πλεονέκτημα του νόμου είναι ότι γίνεται καθολική ρύθμιση οφειλών δηλαδή και για τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά  ταμεία. Επίσης θετικό είναι ότι δίνεται αναστολή μέτρων εκτέλεσης μέχρι την περάτωση της διαδικασίας. Ωστόσο δεν προστατεύεται ούτε η κύρια κατοικία παρά μόνο για μια μερίδα δανειοληπτών που ονομάζονται ευάλωτοι από το νόμο και πληρούν κριτήρια εισοδήματος εξαιρετικά χαμηλά που αποκλείουν στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη μερίδα οφειλετών.  Πιο συγκεκριμένα η κύρια οικία θα μεταβιβάζεται σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και ο οφειλέτης θα αποκτά δικαίωμα μίσθωσης διάρκειας 12 ετών με επιδότηση του ενοικίου και καταβολή μισθώματος με δικαίωμα επαναγοράς στο τέλος της μίσθωσης.

Πιο αναλυτικά η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη και το εισόδημά του εφόσον ξεπερνά το ποσό των εύλογων δαπανών διαβίωσης τουναντίον δεν χάνει το εισόδημά του ο οφειλέτης αν από την απόφαση χάσει την κύρια οικία του ή άλλη περιουσία που υπερβαίνει το 10% των οφειλών του και αξίζει τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Δέον να αναφερθεί ότι την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορεί να καταθέσει εκτός από τον οφειλέτη και οι πιστωτές, αλλά και ο εισαγγελέας πρωτοδικών ενώ  δεν μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα όσοι έχουν κάνει αίτηση στο νόμο Κατσέλη, ή στο νόμο 4605/2019 ή στο νόμο 4469/2017 (είναι οι νόμοι για εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων και πλατφόρμα προστασίας κύριας οικίας) εκτός αν παραιτηθούν.

Τα ανωτέρω σίγουρα δεν αποτελούν ιδανικό σενάριο για τους οφειλέτες πλην όμως αποτελούν μία συμφέρουσα λύση αφού αν δεν υπαχθούν στον νόμο αναπόφευκτα θα εκκινήσει κατά αυτών η εκτελεστική διαδικασία κατά της περιούσιας τους, η οποία στις περισσότερες  περιπτώσεις δεν επαρκεί να εξοφληθούν συνολικά οι οφειλές με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να χρωστούν! Με άλλα λόγια  ενώ έως σήμερα στις περιπτώσεις αυτές γινόταν πλειστηριασμός κατά του οφειλέτη,  μετά εξακολουθούσε να οφείλει, ενώ πλέον θα διαγράφονται τα χρέη. Επίσης όσοι δεν έχουν ακίνητη περιουσία έχουν πλεονέκτημα καθώς μετά από καταβολές τριών ετών θα διαγράφονται τα χρέη.

Τα ανωτέρω μπορεί να αποτελούν ένα εφιαλτικό σενάριο για την πλειονότητα των οφειλετών, εν τούτοις όμως, στις περιπτώσεις που μετά βεβαιότητας δεν είναι εφικτή η αποπληρωμή των οφειλών  η μόνη διέξοδος είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τους πιστωτές είτε μέσω της πλατφόρμας της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, είτε με τραπεζική διαμεσολάβηση.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις διαπραγμάτευσης των οφειλών σας και των αιτήσεων για την εξωδικαστική ρύθμιση αυτών μέσω της πλατφόρμας της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.

ΣΥΣΤΑΣΗ (ΙΔΡΥΣΗ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα σωματεία – σύλλογοι αποτελούν νομικά πρόσωπα προσωπικής βάσεως, αφού συνιστούν ενώσεις προσώπων για την επιδίωξη σκοπού μη κερδοσκοπικού. Για την ίδρυση σωματείου, απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον 20 προσώπων (άρθρο 78 Α.Κ.) και για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, είναι απαραίτητη η εγγραφή του σωματείου σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Για την ίδρυση του σωματείου, τα ιδρυτικά μέλη αυτού συντάσσουν την ιδρυτική πράξη, με την οποία τα πρόσωπα δηλώνουν τη βούλησή τους για τη σύσταση του σωματείου, τη λειτουργία του με συγκεκριμένο καταστατικό και την εκλογή προσωρινής διοίκησης, η οποία θα το εκπροσωπεί έως την αναγνώρισή του από το Δικαστήριο.

Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει:

1. το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου 2. τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 3. τους πόρους του σωματείου 4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου 5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της 6. τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών 7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού 8. τους όρους για τη διάλυση του σωματείου (άρθρο 80 Α.Κ.).Η ιδρυτική πράξη του σωματείου, μαζί με το καταστατικό λειτουργίας του, υπογράφονται από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου (απαιτείται τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και υπογραφή αυτών) και μαζί με πίνακα μελών της προσωρινής διοίκησής του προσκομίζονται από τον εκάστοτε πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο), όπου θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση, με την οποία τα μέλη της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση σωματείου ζητούν την κατά νόμο έγκριση του καταστατικού και αναγνώρισή του. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο μόνο για τη νομιμότητα ίδρυσης του σωματείου, ενώ παράλληλα μπορεί να αρνηθεί τη σύσταση του σωματείου, μόνο αν ο σκοπός του αντίκειται στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.

Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο Ειρηνοδίκης διατάσσει: 1. να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν. Το καταστατικό επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη, κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του Πρωτοδικείου (άρθρο 81 Α.Κ.).Τη διάταξη του Ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον(άρθρο 82 Α.Κ.).Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της διαταγής του Ειρηνοδίκη. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81 και 82 του Α.Κ.. Για να μπορέσει να λειτουργήσει το σωματείο μετά την αναγνώρισή του, είναι απαραίτητη η απόδοση Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και η πραγματοποίηση έναρξης εργασιών, ενέργειες που θα πρέπει να λάβουν χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από την αναγνώριση του σωματείου.

Συνοπτικά για την ίδρυση του σωματείου απαιτούνται, τα εξής έγγραφα, τα οποία συντάσσονται και κατατίθενται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο:

1. Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών
2. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης
3. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη
4. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου.
5. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

Προσοχή! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές

Επίσης για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζονται:

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές
3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
6. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου).

Ο αρμόδιος ειρηνοδίκης εκδίδει διάταξη, με την οποία διατάσσεται η ίδρυση ή τροποποίηση του σωματείου και η εγγραφή αυτής στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.   Η διάταξη αυτή επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα ή και στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια (αν πρόκειται για αθλητικό σωματείο-Διεύθυνση Αθλητισμού Περιφέρειας)   Επίσης, περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και σε μία εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας.