ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

   Σε  περίπτωση  σύγκρουσης  οχημάτων  ανακύπτουν  σημαντικά  νομικά  θέματα , τα  οποία  διαβαθμίζονται  ανάλογα  με  την  μορφή  και  την  έκταση  του  τροχαίου  ατυχήματος , ως  προς  τις  υλικές  ζημίες , την  σωματική  βλάβη , την  ηθική  βλάβη  και  την  επιδίκαση  αποζημίωσης  λόγω  ψυχικής  οδύνης , εάν  έχει  επέλθει  θάνατος  εκ  του  τροχαίου.

Η  διαδικασία  των  τροχαίων  ατυχημάτων  μετά  την  σύγκρουση    είναι  η  εξής :

 • Στην  περίπτωση  ύπαρξης  μόνο  υλικών  ζημιών  και  εφόσον  υπάρχει  αποδοχή  της  υπαιτιότητας  ως προς  την σύγκρουση  από  ένα  εκ  των  συμβαλλομένων μερών  συντάσσεται  θετική  δήλωση, υπογραφόμενη  από  τα  εμπλεκόμενα  μέρη , υποβαλλόμενη  στις  ασφαλιστικές  εταιρείες , όπου  είναι  ασφαλισμένα  τα οχήματα.

Ο  μη  ευθυνόμενος  έχει  την  ευχέρεια  να  ζητήσει  τα  χρήματα  της  αποζημίωσης  από  την  δική  του  ασφαλιστική  εταιρεία  και  όχι  του  υπαιτίου.

Η  περίπτωση  αυτή  συντρέχει  εφόσον  υπάρχουν  υλικές  ζημίες  και  όχι  σωματική  βλάβη  και  εφόσον  το  κόστος  αποκατάστασης  δεν  υπερβαίνει  το  χρηματικό  ποσό  των  6.000 €.

Για  την  οικονομική  αποτίμηση  των  υλικών  ζημιών  του  οχήματος  η  ασφαλιστική  εταιρεία  αποστέλλει  πραγματογνώμονα , ο  οποίος  συντάσσει  σχετική  έκθεση , την  οποία  και  αποστέλλει  στην  ασφαλιστική  εταιρεία.

 • Στην  περίπτωση  αρνητικής  δήλωσης  μετά  την  σύγκρουση  οι  τρόποι  επίλυσης  της  ένδικης  διαφοράς  είναι  δύο : o  εξωδικαστικός  συμβιβασμός και  εφόσον  δεν  επιτευχθεί  η  άσκηση  αγωγής  στο  καθ’ ύλην  και  κατά  τόπον  αρμόδιο  αστικό  δικαστήριο.

Στην  περίπτωση  εξωδικαστικής  επίλυσης  της  διαφοράς  επιλαμβάνεται  πάλι  ο  πραγματογνώμονας  της  ασφαλιστικής  για  την  οικονομική  αποτίμηση  της  ζημίας  του  οχήματος  και  του  κόστους   αποκατάστασης.

 • Στην  περίπτωση  που  εκ  του  τροχαίου  υπάρχει  και  σωματική βλάβη , εκτός  της  αστικής  αξίωσης  αποζημίωσης  υπάρχει  και  το  ποινικό  σκέλος  της  υπόθεσης  και  ποινικό  δικαστήριο  για  το  αδίκημα  της  σωματικής  βλάβης  από  αμέλεια, κατόπιν  σχηματισμού  ποινικής  δικογραφίας  από  την  αρμόδια  Τροχαία.

 • Στην  περίπτωση  που  το  τροχαίο  ατύχημα  προκλήθηκε  από  επαγγελματία  οδηγό  η  ποινική  δίωξη  ασκείται  αυτεπάγγελτα. 

 • Στην  αιτούμενη από  το  δικαστήριο  αποζημίωση  περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  αποκατάστασης  του  οχήματος , τα  νοσήλια , ιατρικές  δαπάνες , έξοδα  μετακινήσεων , καθ’ όλο  το  απαιτούμενο  διάστημα  αποστέρησης  και  αποκατάστασης του  οχήματος ,  τα  διαφυγόντα  κέρδη   και  γενικότερα  η  θετική  και  αποθετική  ζημία.

    Σύμφωνα  με  πάγια  νομολογία στην  περίπτωση  της  δικαστικής  διεκδίκησης  αποζημίωσης  , συμπεριλαμβανομένων  υλικών  ζημιών  και  σωματικής  βλάβης ,  το  δικαστήριο  σταθμίζει  τις  συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες  έλαβε  χώρα  το  ένδικο  ατύχημα , τα  διδάγματα  της  κοινής  πείρας  και  της  λογικής, τον  βαθμό  του  πταίσματος  του  οδηγού  του  ζημιογόνου  αυτοκινήτου , του  είδους  του  τραυματισμού , τον  χρόνο  αποκατάστασης , την  κοινωνική  και  οικονομική  κατάσταση  των  διαδίκων.

Η προσφυγή σε δικηγόρο είναι απαραίτητη εάν: 

1.Η υπαιτιότητα στο ατύχημα δεν είναι ξεκάθαρη

2. Υπήρξε  σοβαρός τραυματισμός

3.Υπήρξε  θάνατος

4. Συντρέχει  περίπτωση  αιτούμενο  ποσό  να  υπερβαίνει  το  όριο  της  ασφαλιστικής  κάλυψης  βάσει  του  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου

    Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για την υπόθεση που σας απασχολεί, την εκτίμηση κόστους αυτής, αν έχετε οποιαδήποτε απορία για το αν δικαιούστε αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα και για να πληροφορηθείτε τα δικαιώματα σας, ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ να τηλεφωνήσετε στο 210 -33 89 739 και ο εξειδικευμένος δικηγόρος τροχαίων ατυχημάτων μας θα σας λύσει κάθε απορία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πληροφορηθείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας. Ο δικηγόρος τροχαίων ατυχημάτων θα σας ενημερώσει με ξεκάθαρο και ειλικρινή τρόπο, για το πως θα αντιμετωπίσετε την «γραφειοκρατία» και θα βάλει σε μία σειρά τις απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες, ιατρικές γνωματεύσεις, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η δικογραφία και να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας.

Θα σας ενημερώσει με ειλικρίνεια και αμεσότητα τι μπορείτε να διεκδικήσετε και θα προετοιμάσει την υπόθεση μεθοδικά ώστε να αποζημιωθείτε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Ο δικηγόρος τροχαίων ατυχημάτων θα βοηθήσει ώστε να θέματα όπως τα παραπάνω να διευθετηθούν σωστά και γρήγορα, ώστε να δικαιωθείτε είτε εξωδικαστικά, είτε δικαστικά.

Στις υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων επιτρέπεται συμφωνία μεταξύ εντολέα
και δικηγόρου περί αμοιβής του δικηγόρου, είτε με εφάπαξ αμοιβή, είτε με
ποσοστό, συνήθως 20% επί του συνολικού ποσού της αποζημίωσης, που θα
αποδοθεί, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, είτε μετά από εξώδικο
συμβιβασμό. Στη δεύτερη περίπτωση η υπόθεση είναι δυνατό να
διεκπεραιωθεί και να λάβει κανείς αποζημίωση χωρίς καμία προκαταβολή.

 • Μετακίνηστε το όχημα σε ασφαλές μέρος.
 •  Πριν από αυτό όμως βγάλτε φωτογραφίες από το κινητό τα οχήματα, τη θέση τους, τις υλικές ζημιές και τις πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες θα είναι χρήσιμες ώστε να εξακριβωθεί η υπαιτιότητα και η έκταση της ζημιάς.
 •  Σε κάθε περίπτωση διατηρείστε την ψυχραιμία σας και φροντίστε για την ασφάλεια σας και των υπολοίπων.
 •  Κάλεσε την φροντίδα ατυχήματος ή την ασφαλιστική σας και ζητήστε και από τους άλλους εμπλεκόμενους οδηγούς να πράξουν το ίδιο.
 •  Εάν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος ή τραυματισμός ή το έτερο όχημα είναι ανασφάλιστο, καλούμε την Τροχαία.
 • Εάν υπάρχει τραυματισμός – ακόμα και αν τον εκτιμάμε ως μικρό – δεν παραλείπουμε να το αναφέρουμε και εάν διακομισθούμε σε νοσοκομείο ή μας δει ιατρός, ζητούμε πάντα ιατρικές βεβαιώσεις.
 • Αντάλλαξτε στοιχεία με τους εμπλεκόμενους οδηγούς. Κρατήστε και τα στοιχεία των μαρτύρων.
 • Μην κάνετε οποιαδήποτε επισκευή πριν το δει πραγματογνώμονας.
 • Επικοινωνήστε το συντομότερο με δικηγόρο τροχαίων ατυχημάτων ώστε να σας κατευθύνει τι να κάνετε.

Στην περίπτωση που υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, μπορείτε να διεκδικήσετε εκτός από την αξία των υλικών ζημιών του αυτοκινήτου, την μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος, καθώς σίγουρα ένα τρακάρισμα μειώνει την αξία μεταπώλησης του αυτοκινήτου, ή ακόμα χειρότερα πολλές φορές το αυτοκίνητο είναι αδύνατο να επισκευαστεί και να έλθει στην κατάσταση που ήταν πριν, καθώς και ξεχωριστό κονδύλιο για την ηθική βλάβη λόγω υλικών ζημιών. Επίσης μπορείτε να διεκδικήσετε την χρήση ταξί ή την μίσθωση άλλου οχήματος για όσο χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο σας παρέμεινε για επισκευή στο συνεργείο, την μεταφορά και την φύλαξη του οχήματος σας, την καταστροφή προσωπικών ειδών, όπως ενδεικτικά κινητού και ρούχα, εάν το αυτοκίνητο σας ήταν επαγγελματικό (πχ ταξί) την απώλεια εισοδήματος κλπ.

Στην περίπτωση που εκτός από υλικές ζημίες υπάρχει και σωματική βλάβη, μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον τα νοσήλια, δηλαδή τις δαπάνες που κατέβαλλε για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.α., αγορά παραφαρμακευτικών προϊόντων (φάρμακα, πατερίτσες, τεχνητά μέλη, αναπηρικά είδη, επίδεσμοι κ.α.), έξοδα μεταφοράς στο νοσοκομείο, έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας, δαπάνες για φυσικοθεραπείες κ.α. καθώς επίσης και δαπάνες για μελλοντικά νοσήλια. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε δαπάνες για αποκλειστική νοσοκόμα και οικιακή βοηθό, δαπάνη για βελτιωμένη διατροφή που είναι πιθανό να σας συσταθεί ιατρικά. Σημειωτέον ότι τις περισσότερες φορές ο τραυματισμός σας συνεπάγεται την αδυναμία ή την ανικανότητα προς εργασία για κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε μπορείτε να διεκδικήσετε την απώλεια εισοδήματος για το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Διάφοροι έχετε υποχρέωση από το νόμο να διατρέφετε συγκεκριμένα πρόσωπα (συζύγους, παιδιά, γονείς κτλ).Λόγω, λοιπόν, του τραυματισμού σας και της συνεπαγόμενης αδυναμίας ή ανικανότητάς σας προς εργασία, είναι πιθανό να αδυνατείτε να ανταποκριθείτε στην υποχρέωσή σας για διατροφή των παραπάνω προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούστε να διατρέφετε, δικαιούνται να ζητήσουν με το δικόγραφο της ίδιας αγωγής τη διατροφή
τους από τους αντιδίκους.
Τέλος μπορείτε να ζητήσετε ηθική βλάβη, το οποίο ως χρηματικό κονδύλι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση που υπάρχει τραυματισμός και εξαρτάται από το μέγεθος της ζημιάς που πάθατε. Επιπρόσθετα, μπορείτε να διεκδικήσετε πρόσθετο κονδύλι ηθικής βλάβης στην περίπτωση που η αναπηρία ή η παραμόρφωση επιδρά στο μέλλον του παθόντος, δηλαδή στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του.

Στο σημείο αυτό δεν θα αναφερθούμε στον πόνο και στην θλίψη που
προκαλεί ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην οικογένεια του θύματος,
η οποία χρήζει κυρίως ψυχολογικής υποστήριξης, όπως και αυξημένης
νομικής προστασίας, καθώς σε περίπτωση θανάσιμου τραυματισμού ενός
μέλους της δικαιούται αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που έχει υποστεί
καθώς και την απώλεια της οικονομικής στήριξης και νόμιμης διατροφής
που όφειλε ο θανών στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.