ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων είναι ένα καίριο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία τα τελευταία 10 έτη, ενώ κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ρύθμισης του από τον νομοθέτη. Ξεκινώντας από τον Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη) ο οποίος βαίνει προς κατάργηση στις 31/5/2021 και θα τον διαδεχθεί ο Ν. 4738/2020 (νέος πτωχευτικός νόμος ή νόμος δεύτερης ευκαιρίας). Παρά τις νομοθετικές προσπάθειες που έγιναν για την ρύθμιση των οφειλών

Φυσικά. Ο δανειολήπτης μπορεί οποτεδήποτε να απευθυνθεί μόνος του ή με εξειδικευμένο δικηγόρο στις τράπεζες ή στο fund και να ζητήσει την ρύθμιση των οφειλών του, από στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά ή πιστωτικές κάρτες και είναι πιθανό να επιτύχει μία βιώσιμη αναδιάρθρωση των οφειλών του, ακόμα και την διαγραφή μεγάλου μέρους τους. Συνήθως η πρόταση του δανειολήπτη προς την τράπεζα συνοδεύεται από αίτηση ρύθμισης που βασίζεται σε οικονομική τεκμηρίωση της δυνατότητας του για καταβολές ή και τυποποιημένη οικονομική κατάσταση (ΤΟΚ) σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (4224/2013). Επίσης, ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στον θεσμό της τραπεζικής διαμεσολάβησης και να συμφωνήσει με τους πιστωτές τον από κοινού ορισμό διαμεσολαβητή, συνεπικουρούμενος από εξειδικευμένο δικηγόρο ρύθμισης οφειλών. Εννοείται ότι ο δανειολήπτης μπορεί να επιδιώξει την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, ακόμα και στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση του Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη) ή η υπόθεση του έχει εκδικαστεί και έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση.

        Το γραφείο μας εξειδικεύεται στις υποθέσεις ρύθμισης οφειλών, με πολλές επιτυχίες, είτε δικαστικά, όπως συνήθως γινόταν μέχρι πρότινος, ή εξακολουθεί να συμβαίνει με αιτήσεις του Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη) που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα, είτε εξωδικαστικά. 

       Εφόσον έχετε καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση του Ν. Κατσέλη και έχετε ζητήσει την προστασία της κύριας κατοικίας σας, αυτή θα εκδικαστεί κανονικά και το Δικαστήριο θα αποφανθεί για την προστασία του. Εφόσον σας έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή από το Δικαστήριο η περιουσία σας προστατεύεται μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης. Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι δανειολήπτες που έχουν προσφύγει στον Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) και η αίτηση τους πρόκειται να εκδικαστεί μετά τις 15.06.2021, θα πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να ζητήσουν να εκδικαστεί η υπόθεση τους εντός του 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4745/2020.

       Καταρχάς εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο, δηλαδή άνεργος, συνταξιούχος, μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας ή μικρέμπορος ή πρώην έμπορος που έπαυσε τις πληρωμές του αρκετά μετά την διακοπή της εμπορίας του, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας, όπως στεγαστικά, επαγγελματικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ακόμα και κάποιες οφειλές στο Δημόσιο (πχ από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΟΑΕΕ κλπ). Επίσης θα πρέπει ο δανειολήπτης να αποδείξει ότι έχει αδυναμία πληρωμής, δηλαδή το μηνιαίο εισόδημα του να μην επαρκεί για να πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις προς τους πιστωτές και ταυτόχρονα να έχει ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης και αυτή η αδυναμία πληρωμής να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του, αλλά σε απρόβλεπτα γεγονότα όπως ενδεικτικά μείωση εισοδήματος, προβλήματα υγείας κλπ. 

Υπάρχει η δυνατότητα απευθείας διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες και τα funds ή και μέσω υποβολής τυποποιημένης οικονομικής κατάστασης (ΤΟΚ) σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (4224/2013).

O θεσμός της διαμεσολάβησης, που θεσπίστηκε με τον ν.3898/2010 αλλά ξεκίνησε να αξιοποιείται μόλις από πέρυσι, δίνει τη δυνατότητα στα δύο μέρη –τράπεζες και οφειλέτες – να τα “βρουν “ εξωδικαστικά , ανεξαρτήτως εάν υφίσταται μεταξύ τους δικαστική διαμάχη.

Μάθετε, χωρίς δεσμεύσεις, τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών σας, κλείνοντας ραντεβού ή αποστέλλοντας το εξής ερωτηματολόγιο.

Με τον Νόμο 4738/2020 επιδιώκεται η εναρμόνισή της ελληνικής νομοθεσίας με τα σύγχρονα δίκαια και τις διατάξεις της Οδηγίας 1023/2019, με άμεσο σκοπό τη διαχείριση της αφερεγγυότητας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του με την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας και φυσικά μέσα από όλα τα παραπάνω να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας. Ο νέος Πτωχευτικός Νόμος έρχεται επί της ουσίας να αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών είτε αφορούν τα φυσικά πρόσωπα είτε τα νομικά, έτσι ώστε το πεδίο ρύθμισης του να είναι διευρυμένο στο σύνολο του ιδιωτικού και του εταιρικού χρέους. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν ασκεί επιχειρηματική ή όχι δραστηριότητα θα δύναται να πτωχεύσει.

Επίσης με το νέο πτωχευτικό νόμο ενισχύεται ο προληπτικός μηχανισμός για την έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη, προκειμένου να αποφευχθεί να καταστεί αφερέγγυος. Ειδικότερα, ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης του οφειλέτη θεσπίζει διαδικασίες ενημέρωσης και παροχής στήριξης στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν ή να αναδιαρθρώσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να μην ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η διαδικασία είναι αμιγώς εξωδικαστική και εμπιστευτική μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών. Διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και παρέχει τη δυνατότητα για αναδιάρθρωση των οφειλών, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας «κουρέματος» της οφειλής. Η παροχή ρύθμισης αποφασίζεται από την πλειοψηφία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εφόσον επιτευχθεί η πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της παράλληλα από τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο. Στο παραπάνω πλαίσιο ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποσκοπεί να παρέχει στους συμμετέχοντες πιστωτές ένα λειτουργικό περιβάλλον, προκειμένου να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους για ρύθμιση των οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητας του, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή έπειτα από δική τους πρωτοβουλία.  του, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή έπειτα από δική τους πρωτοβουλία. λο αυτό το διάστημα, αναστέλλεται η αναγκαστική ρευστοποίηση των εξασφαλιστικών στοιχείων του οφειλέτη. Παράλληλα παρέχεται στήριξη των ευάλωτων οφειλετών μέσω της πρόβλεψης επιδότησης των δανείων πρώτης κατοικίας, μέσα στο πλαίσιο της συνολικής ρύθμισης των οφειλών, προκειμένου να διασωθεί η κατοικία τους. Ταυτόχρονα, να επισημανθεί ότι εκσυγχρονίζεται το σύστημα εξυγίανσης, ώστε να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν με επιτυχία τις οφειλές τους και να επιστρέψουν σε παραγωγική λειτουργία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η προστασία της πρώτης κατοικίας τίθεται στο επίκεντρο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα με τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο φορέας αυτός θα αποκτά την πρώτη κατοικία των ευάλωτων οφειλετών που θα πτωχεύουν, από την στιγμή που θεσπίζεται υποχρέωση απόκτησής της στον πλειστηριασμό. Στη συνέχεια, θα υποχρεούται να επαναμισθώσει την κατοικία σε αυτούς για 12 χρόνια με μίσθωμα το οποίο θα επιδοτείται από το κράτος, προκειμένου να αποφευχθεί η έξωση τους, καθώς και να διατηρείται η δυνατότητα επαναγοράς τους. Για την απόκτηση καταβάλλεται η εμπορική αξία του ακινήτου από τον φορέα προς τους πιστωτές βάσει εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή, ενώ ο οφειλέτης θα καταβάλλει παράλληλα μίσθωμα. Σχετικά τώρα με τους δανειολήπτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους δίνεται η δυνατότητα είτε να αιτηθούν την επιδότηση δόσης δανείου η οποία θα χορηγείται για πέντε έτη και εφόσον πληρούνται οι εισοδηματικές, οικογενειακές και κοινωνικές προϋποθέσεις, είτε να αιτηθούν την επιδότηση ενοικίου.