Τραπεζικό και καταναλωτικό Δίκαιο

  1. αξιολόγηση όρων τραπεζικών συμβάσεων (ΓΟΣ)
  2. ζητήματα προστασίας καταναλωτή
  3. διαπραγμάτευση με Πιστωτικά Ιδρύματα