Ακύρωση Διαταγών Πληρωμής, Διάσωση κύριας κατοικίας, Διόρθωση Αξίας πλειστηριασμών

  1. ανακοπές/αναστολές διαταγών πληρωμής
  2. ανακοπές/αναστολές πλειστηριασμών
  3. διόρθωση τιμήματος πρώτης προσφοράς
  4. εξαίρεση πρώτης κατοικίας